БІРЖАН САЛ АУДАНЫ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ "ТРУДОВОЕ БАСТАУЫШ МЕКТЕБІ" ММ
ГУ "ТРУДОВАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА БИРЖАН САЛ
Основные показатели финансовой деятельности организации образования
по состоянию на "1 " октября 2020 г.
         
ГУ "Трудовая  начальная школа отдела образования района Биржан сал"
(наименование организации образования)
         
Периодичность: ежеквартально        
         
Среднее образование  ед. изм. 2020 год
годовой план план на период факт
1. Среднегодовой контингент обучающиеся чел. 23 23  
средний расход на 1-го обучающегося тыс. тенге 1117,1 1117,1  
2. Всего расходы, тыс.тенге тыс. тенге 26250,8 19902,6  
в том числе:     0,0  
3. Фонд заработной платы тыс. тенге 20731,3 15548,5  
из них:     0,0  
3.1. Административный персонал тыс. тенге   0,0  
штатная численность единиц   0,0  
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге   0,0  
3.2. Основной персонал - учителя тыс. тенге 14625,5 10969,1  
штатная численность единиц 8,5 8,5  
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 143387,3 215080,9  
3.3. Прочий педагогический персонал
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)
тыс. тенге   0,0  
штатная численность единиц   0,0  
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге   0,0  
3.4. Вспомогательный и технический персонал тыс. тенге 6105,8 4579,4  
штатная численность единиц 8,0 8,0  
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 63602,1 95403,1  
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет тыс. тенге 2083,5 1562,6  
3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)
тыс. тенге 1116,0 837,0  
4. Текущий ремонт помещений и оборудования тыс. тенге 300,0 300,0  
5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)
тыс. тенге 558,0 558,0  
6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)
тыс. тенге 1462,0 1096,5  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Мы в соц.сетях

    

Список организаций

Галерея

Смотреть все>>>

На портале «Открытый диалог» проведена интернет-конференция на тему: «Данные о деятельности школ, которые необходимо публиковать в открытом доступе».

29.11.2019

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

 

Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары мен облыстары әкімдіктері

 

 

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі                   а.ж. 4-8 қараша аралағында «Ашық диалог» порталында (бұдан әрі - Портал) «Ашық түрде жариялануы қажет мектеп қызметі туралы мәліметтер» тақырыбында интернет-конференция өткізілді.

Портал пайдаланушыларынан түскен ұсыныстарға сәйкес 2019 жылғы              15 желтоқсанға дейін Порталда келесі ашық деректер жиынтықтарын (жиынтықтардың шаблондары қоса берілген):

1. Мектептердегі тамақтың орташа бағасын (облыстар, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары бөлінісінде);

2. Облыстар, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары бөлінісінде мектептердің материалдық-техникалық камтамасыз етудің деңгейін (жиһаз, спорт жабдықтары, кеңсе керек-жарақтары, санитарлық-гигиеналық құралдар және т.б.);

3. Кең жолақты Интернет желісіне қол жеткізуді қамтамасыз етудің деңгейін (облыстар, Нұр-Сүлтан, Алматы және Шымкент қалалар бөлінісінде);

4. Интернет желісіне кең ауқымды қол жеткізуді ұсынатын байланыс операторларының тізбесін орналастыру бойынша мәселені қарастыруыңызды сұраймыз.

Бұдан басқа, әр мектеп бойынша тамақ бағалары, сондай-ақ қаржылық есебі жөніндегі ақпаратты ай сайынғы негізде мектептердің ресми веб-сайттарында (болмаған кезінде әкімдіктердің ресми интернет-ресурстарында) орналастыруыңызды сұраймыз. Бұл ретте, жарияланатын ақпарат бұқара халыққа түсінікті қол жетімді тілде жазылуы тиіс.

 

Қосымша: 21 парақта.

 

 

Вице-министр                                                                       Н. Мауберлинова

 

Ж. Ақышев

т. 740479

zh.akishev@qogam.gov.kz

 

 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан

 

Акиматы областей,

городов Нур-Султан,

Алматы и Шымкент

 

Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан в период с 4 по 8 ноября т.г. на портале «Открытый диалог»                      (далее – Портал) проведена интернет-конференция на тему: «Данные о деятельности школ, которые необходимо публиковать в открытом доступе».

На основании поступивших предложений пользователей Портала, просим              в срок до 15 декабря 2019 года рассмотреть вопрос размещения на Портале следующих наборов открытых данных (шаблоны наборов прилагаются):

1. Средняя стоимость питания в школах (в разрезе областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент);

2. Уровень материально-технического обеспечения школ (мебель, спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности, санитарно-гигиенические средства и др.) в разрезе областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент;

3. Уровень обеспеченности школ широкополосным доступом к сети Интернет (в разрезе областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент);

4. Перечень операторов связи, предоставляющих широкополосный доступ к сети Интернет школам.

Кроме того, просим обеспечить размещение на ежемесячной основе информации по ценам на питание на официальных сайтах школ (в случае их отсутствия, на официальных интернет-ресурсах акиматов), а также финансовой отчетности по каждой школе. При этом, публикуемая информация должна быть изложена на понятном и доступном языке населению.

 

Приложение на 21 листе.

 

 

Вице-министр                                                                       Н. Мауберлинова

 

Ж. Акишев

т. 740479

zh.akishev@qogam.gov.kz

Просмотров: 139

Текст